Riktlinjer

Stockholm Textile Water Institute grundades med tanken att svenska textil- och läderföretag tillsammans kan skapa effektiva riktlinjer och samarbeta för att uppnå hållbar vattenanvändning. Detta är resultatet våra riktlinjer.

Riktlinjerna täcker tre områden

En grundprincip är värdet av förebyggande arbete. Att undvika onödig vatten- och kemikalieförbrukning tidigt i produktionsprocessen är billigare och effektivare än att endast fokusera på avloppsvattnet. Det innebär också att det finns betydande ekonomisk vinning, tillgängligt för de producenter som använder vatten på ett smartare sätt.

Kemikalier
Vatten
Energi

Att arbeta med vatteneffektivitet handlar om att bara använda det vatten som verkligen behövs i produktionen. På så sätt kan man minska behovet av avloppsrening samt energi- och vattenkostnader.
Vattenförorening och avloppshantering minskar de negativa hälso- och miljöaspekterna som kemikalieanvänding innebär. Det innebär också att det används mindre vatten samtidigt som det förbättrar vattenkvaliteten.

Det finns tre nivåer av hur väl man följer reglerna

Miniminivå

Detta är den lägsta accepterade nivån för vattenhantering. Den innebär att leverantören följer lagar och har en övergripande kunskap om vattenfrågor. Detta är det första steget mot hållbar vattenhantering.

Förbättrare

En fabriks miljöarbete presterar högre än lagarna kräver, man arbetar metodiskt med vatten- och föroreningsförerbyggande åtgärdsplaner.

Förebildsföretag

Leverantörer som leder arbetet med hållbar vattenhantering i textil- och läderindustrin och använder de bästa tillgängliga metoderna för att minska vattenanvändandet, återanvända vatten och fasa ut farliga kemikalier.