VI LEVER UPP TILL DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

STWI arbetar för en värld med renare vatten och för en hållbar textil- och läderindustri. Vi hjälper alla våra berörda parter att uppnå mål #6 Hållbar förvaltning av vatten och sanitet, #12 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster, #17 Globalt partnerskap för hållbar utveckling.

INITIATIVET

År 2010 startade ett antal ledande svenska textil- och läderföretag tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI) Sweden Textile Water Initiative. Tanken var att skapa en pålitlig plattform där kunskapsutbyte skulle leda till större förståelse för de utmaningar industrin möter i vattenfrågor och att finna de verktyg som behövdes för att lösa dem.

Under en två är lång kreativ och lärande process arbetade medlemsföretagens representanter i fem olika arbetsgrupper tillsammans med experter från SIWI, miljöorganisationer och olika universitet. Detta utmynnade 2012 i publiceringen av STWIs gemensamma riktlinjer för hållbar vattenanvändning i textila produktionsprocesser.

Nätverkets medlemmar började direkt använda riktlinjerna i dialogen med sina leverantörer, till en början främst som ett självutvärderingsverktyg.  Sedan 2014 har programmet arbetat med 277 leverantörer i Bangladesh, Kina, Etiopien, Indien och Turkiet. Vi har hjälpt dem med utbildning och genomförande av metoder för hållbar vattenanvändning, tekniskt stöd och datainsamling. Programmet har visat sitt värde genom många positiva resultat. STWI erbjuder en utmärkt plattform för fabriker att lära sig och uppnå bra hållbarhetsresultat och praxis.


 

INITIATIVET

Vår vision

Sweden Textile Water Initiative samarbetar för att driva globala förändringar mot hållbar textil- och läderproduktion.

VATTEN

Att uppmärksamma textilindustrins vattenavtryck är trendigt. Det senaste årtiondet har den globala modeindustrin sakta men säkert ökat sitt engagemang för att förstå och åtgärda vattenrisker. Framgången för ett sådant engagemang beror dock helt och hållet på industrins möjlighet att skapa efterfrågan och finansiellt värde förhållbart vattenanvändande i dess produktionskedjor.
Textilindustrin i världen exporterar varor för 400 miljarder dollar årligen, vilket motsvarar åtta procent av världshandeln. För att industrin ska lyckas hålla vattenanvändningen på 2000 års nivåer, måste industrin bli 40 % mer vatteneffektiv till år 2030. Inte mycket har gjorts när hälften av tiden gått. I många produktionsländer i Asien är textilindustrin den fjärde största industriella vattenförbrukaren. Dessutom räknar Världsbanken med att tjugo procent av den industriella vattenföroreningen i världen orsakas av textilindustrin. I många produktionsländer är det den enskilt största industriella vattenförorenaren.
För att bryta denna utveckling har internationella modemärken organiserat sig i nationella och globala grupper för att utveckla kriterier för hållbar produktion. Men genomförandet har sällan nått längre än pilotprojekt i produktionsländerna.
En av svårigheterna är att man saknat sätt att skapa värde i hanteringen av vattenrisker. För få modeföretag inser värdet av att arbeta aktivt med att förebygga dessa risker. Men även de mest progressiva företagens ansträngningar förhindras av svagt genomförande och godtycklig rättsutövning av nationella lagar i produktionsländer. Dessutom utgör många gånger korruption i den offentliga sektorn ett besvärande och svårhanterligt hinder.
Genom att mäta och tydliggöra vattnets Fullständiga Ekonomiska Värde per kilo producerade modeprodukter och att att ta fram pålitlig och jämförbar statistik kan Swedish Textile Water Initiative bidra till att belysa industrins faktiska avtryck på vattenkvalitet och förbrukning. Men än viktigare är att processen också bidrar till rådgivning om vad som behöver göras för att förbättra, genomföra och upprätthålla hållbara vattenförändringar hos såväl företagen som hos myndigheter.

Vad vi gör

Medlemmar

STWI Nätverkets grundare är företag och varumärken inom den svenska textil- och läderbranschen Vi välkomnar alltid nya medlemmar!

Organisation

Stockholm International Water Institute (SIWI) är värdorganisation för Sweden Textile Water Initiative. STWIs medlemmar har alla likvärdig status och inflytande över initiativets verksamhet och väljer representanter till en styrgrupp som leder både Nätverket och STWI Projects.

Verksamhet

Medlemmar i STWI deltar i medlemsmöten vars främsta syfte är utbildning för att nå en vatten-, energi- och kemikalieeffektiv textil och läderproduktion. Medlemmarna har tillsammans tagit fram och är ansvariga för att vidareutveckla STWI Guidelines. Inom ramen för STWI Projects arbetar flertalet av medlemföretagen aktivt tillsammans med sina leverantörer för att effektivt implementera riktlinjerna.