STWI

Är kärnkraft miljövänligt? (Vad gäller egentligen?)

I denna artikel berättar vi vad som är bra och dåligt med kärnkraft, för att således kunna berätta hur kärnkraften påverkar omgivningen. Vi jämför även kärnkraft med andra energislag.

Är kärnkraft miljövänligt?

Ja, kärnkraft är miljövänligt. I synnerhet om du jämför kärnkraft med fossila bränslen såsom gas, kol och olja. Men en viss miljöpåverkan finns. Att bryta den uran som krävs bidrar med miljöpåverkan. Sen släpper kärnkraftverk också ut växthusgaser, om än relativt lite.

Kärnkraft jämfört med andra energislag

Siffrorna nedan kommer från en stor, internationell och EU-finansierad studie om olika energislag och dess miljöpåverkan. Ju högre värde energislaget får desto sämre är energislaget för miljön.

EnergislagMiljöpåverkan
Kolkraft95
Olja90
Naturgas38
Kärnkraft20
Solkraft15
Vindkraft3
Vattenkraft1

Som du ser ovan är kärnkraft ett miljövänligt energislag. Värt att veta är även att studien tagit hänsyn till hela livscykeln för varje energislag, alltså all miljöpåverkan som sker från tillverkning till återvinning.

Detta är dåligt med kärnkraft

Kärnkraft bidrar med luftutsläpp

Kärnkraft släpper ut både radioaktiva och icke-radioaktiva ämnen i luften. Men jämfört med olja, kol och gas är de luftutsläpp som kärnkraften bidrar med mikroskopiska. Utsläppen av växthusgaser från den svenska kärnkraften är ungefär 1/10 000 av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

De radioaktiva ämnen som ett svenskt kärnkraftverk ger upphov till motsvarar det av 1/5 tandröngen, vilket ska räknas som förhållandevis lite.

Kärnkraft värmer upp kylvatten

Kärnkraft kräver stora mängder havsvatten för att kunna producera elektricitet. Havsvattnet kyler reaktorn och spolas efter det ut i havet igen omkring 10 grader varmare än tidigare. Totalt sett är det ett havsområde på cirka 8 km² som påverkas av den onaturliga vattenuppvärmningen.

Kärnkraft bidrar med utsläpp till vatten

Alla kärnkraftverk släpper ut radioaktiva ämnen i havet. Men det är sammantaget en liten mängd ämnen som motsvarar ungefär 0,1 procent av Sveriges radioaktiva avfall som släpps ut i vatten.

Kärnkraften förbrukar material och resurser

Kärnkraftverk kräver resurser såsom uran, olja, kemikalier och uran för att fungera. Även om alla svenska kärnkraftverk återvinner materialet på rätt sätt uppstår fortfarande en viss miljöförstöring på såväl lång som kort sikt.

Kärnavfallet är ett problem

Som Kärnavfallsrådet förtydligar finns det 7 000 ton aktivt kärnbränsle i Sverige som måste isoleras i över 1 000 år för att bli ofarligt. Kärnbränsle förvaras traditionellt sett i säkra och isolerade bergrum, men risk finns alltid för läckage och olyckor som riskerar att sprida kärnbränslet så det gör skada för miljön.

Problem med buller

Då alla kärnkraftverk måste ha kraftfulla ventilationssystem är det vanligt med högt buller i anslutning till kärnkraftverket. Men denna faktor brukar sällan vara så problematisk då det företag som driver kärnkraftverket i regel äger den mark som omfattas av bullret.

Risk för kärnkraftsolyckor finns

Även om risken för att en kärnkraftsolycka inträffar i Sverige är mikroskopisk finns det fortfarande en risk för att en katastrofal olycka inträffar. Men då vi inte har några allvarliga naturkatastrofer i Sverige och så även säkra och moderna kärnkraftverk kommer Sverige sannolikt aldrig vara med om en kärnkraftsolycka.

Läs mer: De 10 mest hållbara företagen i världen

Detta är bra med kärnkraft

Låg andel växthusutsläpp

Enligt en undersökning från The World Nuclear Association släpper ett kärnkraftverk ut 85 ton växthusgas per producerad GWh. Det är inte mycket jämfört med fossila bränslen som i genomsnitt släpper ut 1 054 ton växthusgaser per producerad GWh.

Planerbar energi

Solceller kräver ljus för att producera energi, medan vattenkraft och vindkraft kräver vatten och vind. Då man själv inte kan bestämma över vädret är det problematiskt att energislag såsom dessa inte klarar av att producera energi när det exempelvis är mörkt och vindstilla.

Kärnkraften har inte det problemet. Vid kalla vinterdagar då det ofta är mörkt och vindstilla klarar ett kärnkraftverk av att producera lika mycket energi som vanligt. Det är extremt tacksamt för det ökar möjligheten för att vanliga svenskar ska slippa dyra elpriser över vintern.

Kärnkraftverk tillverkar billig el

Sett till den kostnad som krävs för att driva kärnkraftverk tillverkar de mycket el till ett förhållandevis lågt pris. Driftskostnaderna för ett kärnkraftverk är ungefär 40 % så stora som i ett kolkraftverk och cirka 20 % så stora som ett gaskraftverk som tillverkar lika mycket energi som ett kärnkraftverk.

Läs mer: 5 sätt att återvinna/bli av med din gamla badtunna

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content